Softvérové roboty

Robotic Process Automation (RPA), inak aj software robot. Dokáže automatizovať rutinné úlohy a rozhodovanie na základe Vami stanovených pravidiel a podmienok. Softvérový robot pracuje spoľahlivo 24/7, notifikuje Vám dôležité informácie a zmeny do mailu, riadi proces, riadi ľudí, nerobí chyby.

Mohli by sme to jednoducho odbiť tým, že označenie softvérový robot len marketingové pozlátko, ktorým sme obalili starú dobrú algoritmizáciu. Na jednej strane je v tom kus pravdy, ale nie je to správny postoj. Pretože softvérový robot je postupnou evolúciou našich nie až tak starých a pozitívnych skúseností z oboru robotiky do klasického programovania. Čím je softvérový robot (teda program vykonávajúci opakovane istú činnosť) špecifický:

 • časová periodicita - algoritmus je rovnako ako klasický JOB triggrovaný(spúšťaný) v drvivej väčšine prípadov opakovane v krátkom časovom intervale, napr. raz za 10 sekúnd.
 • paralelizmus - môže byť spustené aj súčasne neobmedzene krát a tým sa škálovať podľa potreby
 • integrácia - program ako zdroje dát a signálov používa viaceré zdroje súčasne : databázy, senzorika, ručné vstupy ľudí, mobily. Nie je viazaný na žiadny z nich.
 • loose coupled - je forma izolácie softvérového robota od okolitých systémov. Robot pracuje tak, že vždy začína z rovnakej východiskovej polohy (východiskového). Jednoducho tak, že robot po ukončení svojej úlohy zanikne a znova sa spustí. Pri spustení si načíta aktuálny stav, vykoná svoje úlohy a zanikne. Niečo ako jednobunkový organizmus, pričom tým buniek môžete mať koľko práve potrebujete.
 • Rozhodovanie - ako som písal v článku predtým o rozhodovaní, tak úlohou softvérové robota je:
  • mať oči: teda použiť potrebné zdroje, databázy, senzory, a pod.
  • mať hlavu: teda mať logiku ako tieto zdroje spracovať na želaný výsledok, častokrát za použitia AI, fuzzy a inej inteligentnejšej logiky
  • mať ruky: na základe rozhodia vykonať potrebné zmeny. To môže byť napr. zmena stavu objednávky, to môže byť napr. preplánovanie výroby, ale môže to byť aj zastavenie dopravníka alebo stroja, regulácia dávkovania a pod.
 • Autonomizácia: cieľom nasadenia robota je práve proces odovzdať automatu, ktorý proces riadi a vykonáva.
 • Rentabilita: náklady v porovnaní s prínosom sú zanedbateľné. Klasický fyzický robot má návratnosť od 6 mesiacov do 2 rokov. Softvérový robot sa ale práve škálovaním (keď funguje 1, tak ich viem užívať aj 100) dokáže vrátiť oveľa rýchlejšie.  

Sofvérové roboty vyvíjam už bezmála 12 rokov. Predtým sme to volali automatické makrá, ale pridaním základnej rozhodovacej logiky a podpore fuzzy logiky sme dokázali postaviť skutočný robot pracujúci na logike podobnej ako majú PLC automaty.

Na reálnych príkladoch z našej praxe môžme ukázať, aká je variabilita a prečo by ste mali nad softvérovými roboti uvažovať.

Zberač: tento náš prvý robot je schopný integrovať dáta z fyzických aj softvérových zdrojov. Využívame to pri module Monitoring výroby, kde sa stará o zber dát zo strojov, podnikových systémov, externých appiek, databáz, API.
Poštár: tento robot dokáže naopak distribuovať dáta do potrebných modulov a Vašich softvérov tak, aby ste mali dáta pre rozhodovanie skoro v reálnom čase.
Výhybkár: tento prvý rozumný robot dokáže na základe Vami stanovených podmienok rozdeľovať zakázky na vybrané stroje, pracoviská podľa toho, aký je stav na pracovisku alebo stroji, či je už uvoľnený, akú má kapacitu, na základe obsadenia pracovníkmi. Optimalizuje obsadenie pre dosiahnutie optimálnej produktivity. Tento robot pracuje na základe aplikácie nášho výskumu v oblasti Teórie hromadnej obsluhy. Najstarší výhybkár pracuje u nášho zákazníka už viac ako 10 rokov a dodnes vyrobí viac ako 60 ton výrobkov denne podľa tradičných receptúr.
Mzdár: tento robot je nadstavbou nad dochádzkou na pracovisko, jeho úlohou je výpočet úkolových miezd, výpočty odmien, príplatkov, výkonov, aby mzdár dostal už hotové a správne dochádzkové listy, ktoré už len nahodí do mzdových zložiek svojho mzdového programu. Ďalej poskytuje pracovníkom spätnú väzbu v reálnom čase, pracovník si vie skontrolovať aktuálnu odmenu, môže eskalovať požiadavku na zmenu, ktorá sa v prípade stanovených pravidiel automaticky schváli. Reportuje manažérovi stratu výkonu pod normu, nedostatočné obsadenie pracoviska.
Strážca: tento robot pomáha riadiť výrobu na rozmedzí stroj a človek a predchdzať stratám. Dokážete stanoviť pravidlá pre jednotlivé automatizované zmeny v systéme a pomocník ich kontroluje a riadi. Príkladom je automat, ktorý na základe údaja o prestoji stroja volá údržbu ku stroju a súčasne odstaví dopravníky v tandeme pred poškodeným strojom.
Kontrolór: tento robot vyhodnocuje dáta o kvalite a SPC a vykonáva spustenie regulácie a notifikáciu anomálie. Súčasne na základe protokolov kvality eskaluje údaje a fotky do mailu príslušnému úseku, spravidla obchodníkovi zodpovednému za daný výrobok alebo surovinu. Ďalšou aplikáciou je robot, ktorý preveruje skladovú zásobu na expiráciu a navrhuje skladníkovi doporučený vychystávací zoznam.
Automat: obľúbený robot, ktorý dokáže reagovať na prichádzajúce dáta z výroby a úkolovať pracovníkov tak, aby bola dodržaná kvalita, predchádzalo sa prestojom z nedostatku materiálu na vstupe, bola zabezpečená kontinuita výroby.
Expedient: robot dokáže vykrývať objednávky práve vyrobeným výrobkom a označiť manipulačné miesto skladníkovi. Výsledkom je automatizovaná tvorba Expedičného listu a dodacieho listu. Prepojenie na EDI komunikáciu umožňuje posielať zákazníkovi okamžitú informáciu o odoslanej zásielke na úrovni každého prepravného obalu.
Vážnik: tento softvérový robot slúži na bezdotykové automatizované vyvažovanie egalizovaného tovaru a základe objednávok a ďalších vstupov. Takisto sme ho použili pri tzv. dynamickom vážení síl(tankov) s nepretržitým tokom. Súčasne sme ho použili na automatizované váženie dávok receptúr, kde plnohodnotne nahradil komplikovaný PLC riadiaci systém.
Nákupca: práve vo vývoji. Robot dokáže riadiť elektronické schvaľovanie faktúr prijatých, sleduje termíny interné aj dodávateľské. Notifikuje všetkých v procese schválenia záväzku. Zobrazuje PDF so súvisiacim dokumentom. Samotné schválenie prebehne v mobilnej aplikácii, alebo odpoveďou na notifikačný email s priloženým dokumentom. Chystá manažérovi a CEO na dennej báze podklady na platbu a vystaví potrebné príkazy na úhradu do jednotlivých bánk v XML pain štandarde. Ekonóm len importne príkazy do svojho bankového portálu.