Včasné varovanie vo výrobe

Ako sa vraví "Čo oči nevidia, to srdce nebolí". Do tejto kategórie môžu patriť napr. ututlávačky typu "len aby sa to šéf nedozvedel". Nákupca zabudne objednať surovinu, tak majster potichu preplánuje výrobu, aby si to nikto nevšimol a podobne. Tieto situácie stmelujú Vašich zamestnancov lepšie ako teambuilding. V tomto článku sa chcem zamerať na Notifikácie vo výrobe, teda spôsob ako predchádzať chybám a posúvať správne informácie v správnom čase na správne miesto.

Existuje viac skupín notifikácií, každá má inú funkciu, vo finále ale každá notifikácia zlepšuje proces a reakčnú schopnosť, ktorá ústi do lepšej produktivity a kvality produkcie.

Systémy včasného varovania (Early Warning System - EWS) majú rôznu podobu. Buď je to semafor na stroji, vizualizácia na stene, siréna, e-mail, SMS alebo zobrazenie v aplikácii. Musí to byť vhodná forma pre daný proces, častokrát sa mení podľa charakteru informovanej osoby a potrebnej reakčnej doby. Údržbarom je lepšie real-time dispečingové pracovisko, kde majú celkový prehľad a takisto SMSky, kdežto manažérovi vyhovuje zasa menej otravná forma e-mailu, operátorom úplne stačí majáčik na pracovisku.

Dôležitejším aspektom ako je forma prevedenia notifikácie je práve účel notifikácie. Účel môžeme pracovne deliť do nasledovných skupín:

Skupina "Tretie oko"

 "Zíde z očí, zíde z mysle". Ľudské vedomie nemôže byť neustále všade. Nedokážeme sa sústrediť a sledovať všetko naraz. Práve moment, kedy Vám niečo ujde (lebo práve myslíte na ničo dôležitejšie), generuje možné chyby. A náprava je častokrát násobne náročnejšia a nákladnejšia, ako keby ste zasiahli včas. V prostredí, kde pracujeme s nízkymi maržami to môže byť práve rozdiel pmedzi tým, či na danom výrobku v danom mesiaci zarobím, alebo prerobím.

Notifikácie v tejto skupine majú za úlohu monitorovať rutinné a často sa opakujúce jednoduché pravidlá. Ak dôjde k excesu, tak toto nezávislé "tretie oko" Vás vhodnou formou upozorní, že môže dôjsť k problému. Ako manažér dokážete specifikovať, ktoré problémy má zmysel sledovať. Uvediem príklady:

 • Príde mi email, pokiaľ na vybranom sklade mám tovar, ktorý sa blíži k dátumu expirácie. Zabudnutá paleta niekde v rohu sa znehodnotí a ešte máte náklady so zneškodnením alebo reworkom daného tovaru.
 • Príde mi SMSka, že vo výrobe nadávkovali nesprávne množstvo monitorovaného HACCP materiálu, alebo použili expirovanú šaržu.
 • Systém ma informuje, ak zásoba surovín dosiahne limitné množstvo. Prípadne ak schválený výrobný plán indikuje možný nedostatok dubúci týždeň. To sú momenty, ktoré si človek častokrát neuvedomí, aj keby chcel.  
 • Na stroji počas výroby je prihlásených menej ako minimálny počet pracovníkov
 • Výkon stroja klesne pod stanovený limit normy, tak mi príde email s informáciou o spomalení vo výrobe.    

Skupina "Flow control"

Pod pojmom FLOW nemyslím tú zónu kreatívneho myslenia, do ktorej sa dostanete, keď riešite problém a prestanete myslieť na okolie :) V tomto prípade sa jedná o skupinu notofikácií, ktoré má informujú o toku materiálu a práce vo výrobe. Spravidla ma zaujíma:

 • Nedostatok materiálu na vstupe stroja: notifikácia ma informuje a môžem preplánovať výrobu, alebo alokovať surovinu včas. Samostatnou skupinou je operatívny feeding stroja, kedy notifikácie(na tablet, mobilnú appku alebo vizualizácii) informujú skladníkov, ku ktorému aký materiál je potrebné práve doplniť.
 • Zvýšená nekvalita: pokiaľ systém indikuje kritické množstvo nezhodných výrobkov vybraného typu, častokrát je nutné to preveriť a zasiahnuť. Napríklad, obsluha pri odvode výrobkov uvedie v časovom limite väčšie množstvo pokriveného výrobku, môže t znamenať problém so strojom.
 • Monitoring anomálií v procesných parametroch: sem zaraďujeme štatistickú reguláciu procesu, meranie stability procesu alebo aj jednoduchšie notifikácie, ktoré ma informujú, keď som vypadol v výrobných tolerancií napríklad teploty, alebo tlaku.
 • Eskalácia prestojov: pokiaľ nie je úkon vykonaný do plánovaného času, tak príde email nadriadenému, aby preveril, čo sa stalo. Takisto, ak dôjde k prestojom na linke (stroj stojí), tak do určitého času príde informácia vedúcemu zmeny, nasledne ak sa problém neodstráni napr. do 4 hodín, príde notifikáciamanažérovi výroby a plánovačom a dlhšie prestoje sú automaticky notifikované priamo CEO, pretože už môže byť ohrozená zmluvná podmienka.

Skupina "Servis a údržba"

Udržanie Vašej výroby v kondícii schopnej vyrábať sa stáva čoraz dôležitejšie. Čím ďalej tým viac sa do popredia dostávajú moderné spôsoby prediktívnej údržby a častokrát je aj samotná údržba digitálna (premazanie starých dát zo systému, odvírenie dotykového panela, úprava koeficientov pre Váš prediktívny a IoT automat ako je UPTAKE). Včasný servis a dobrá predikcia šetrí nemalé prostredky a minimalizuje neočakávané výpadky. Notifikácie v servise môžeme ukázať na nasledovných príkladoch:

 • Pracovník pri autonómnej údržbe na začiatku zmeny zaznačí možný problém (zasa stroj vydáva divný zvuk) a založí sa tiket pre úsek servisu a údržby, ktorý stav preverí.
 • Pracovník okamžite pri indikácii možného problému informuje úsek údržby. Počas výrobného procesu väčšinou nie je čas na telefonovanie alebo "odbehnutie" od stroja, takže pomáhajú rýchle mobilné aplikácie, magické tlačítka po ruke (napr. aj LoRa IoT tlačítka s batériou, ktorá vydrží aj 5 rokov bez nabíjania, len nalepíte na vhodné miesto).
 • MES systém počíta motohodiny stroja a vytvorí tiket pre údržbu v momente, kedy dosiahne hraničnú mieru pre vykonanie servisného zásahu
 • Zber dát zo stroja monitoruje vybrané prevádzkové parametre. Pokles mimo stanovený limit vytvorí tiket.
 • Stroj sa nespustí, pokiaľ nie je vykonaná pravidelná údržba a diagnostika.