Zvyšovanie produktivity vs. šetrenie času a nákladov

Každá výroba má svoje prirodzené cykly. Striedajú sa silné a slabšie obdobia. Je to dané trhom, sezónnosťou, alebo aj aktuálnym trendom.
Počas silnej prevádzky je samozrejme našim cieľom optimálne využiť dostupnú kapacitu a maximalizovať produktivitu práce.
Počas slabej prevádzky hrá prvé husle optimalizácia nákladov na produkciu, znižovanie fixných nákladov, šetrenie času. Tzn. keď už vyrobím menej, tak neh sa to oplatí a firma na tom neprerába.

Reduce Overheads And Increase Productivity With Agile - Agile And Scrum


Tieto 2 ciele si zdanlivo odporujú, nie je tomu ale úplne tak. Sú prístupy, ktoré podporujú obidva svety.

Napr. automatizácia na jednej strane zvýši celkovú produktivitu a na druhej strane dokáže správne alokovať zdroje. Robota vypnete a zapnete podľa potreby, ale zamestnanca v slabej prevádzke prepustiť nechcete a musíte hľadať iné formy využitia časového fondu.

Vybrané nástroje zvyšovania produktivity:
- Digitalizácia a informatizácia: včasná informovanosť zainteresovaných osôb, jasné workflow a systémové prístupy umožňujú sprehľadniť a vyjasniť výrobný proces, zrýýchliť tok informácií medzi osobami, operáciami atď.
- OEE a monitoring výroby: dokázateľne skracuje prestoje, optimalizuje plánovanie výroby, eliminuje mikroprestoje (napr. šetria sa vzájomné telefonáty a vzájomné resynchronizácie jednotlivých úsekov, teda že kde práve sme)
- automatizácia a robotizácia: asi netreba promovať, automatizovať sa má všetko, čo sa automatizovať dá. Výhodou je predvídateľnosť výroby (robot po víkende nezabdne prísť do práce) a lepšie plánovanie kapacít
- softvérová robotizácia: je skôr určená pre administratívne rutinné úkony, ale účinok je rovnaký ako pri "tvrdej" automatizácii. Napr. automatický príjem objednávok, zaraďovanie do výroby, plánovanie atď.
- priemyselná mobilita: je nadstavbou informatizácie, pričom cieľom je mať správne informácie v správny čas na správnom mieste.
- orchestrácia procesov: častokrát sú veľké straty v nadväzných činnostiach, prestoje medzi operáciami a podobne. Zavedenie správneho material flow, work flow, data flow je možné výrazne optimalizovať kapacitu.
- inteligentné inovácie: prediktívna údržba, digitálne dvojča, Statistical process control a ďalšie špecifické nástroje pre lepšie zvládanie výroby


Naopak v režime šetrenia sa dstávajú do popredia iné nástroje, spomeniem najčastejšie:

- šetrenie času práce: vhodnými aplikáciami je možné odbremeniť kľúčových pracovníkov alebo úplne nahradiť potrebu pomocných profesií
- eliminácia stratových procesov: buď formou kooperácie, alebo sa daný výrobok úplne zruší.
- simplifikácia procesov
- "cashflowizácia": teda naviazanie nákladov na konkrétnu výrobu, snaha minimalizovať náklady fixné.
- podpora antagonistov, teda produktov, ktoré sú naopak v slabej sezóne silné


Cieľom je dosahovať zisk vo všetkých fázach ekonomického cyklu a výrobného režimu. Sanovanie strát formou preklenovacích úverov by malo byť poslednou možnosťou